நாலு கோடிப் பாடல்கள்


"மதியாதார் முற்றம் மதித்தொரு கால்சென்று
மிதியாமை கோடி பெறும்"

"உண்ணீர் உண்ணீரென்று உபசரியார் தம்மனையில்
உண்ணாமை கோடி பெரும்"

"கோடி கொடுப்பினும் குடிப்பிறந்தார் தம்முடனே
கூடுதலே கோடி பெறும்"

"கோடானு கோடி கொடுப்பினுந் தன்னுடைநாக்
கோடாமை கோடி பெறும்"


நாலு கோடிப் பாடல்கள் முற்றிற்று.

1 கருத்துகள்:

பெயரில்லா சொன்னது…

அருமையான கருத்துக்கள்